Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

https://damsan.edu.vn


Thông báo Sinh viên lớp đại học Báo chí VLVH

Trường Trung cấp Đam San thông báo đến toàn thể sinh viên lớp đại học Báo chí hệ vừa làm vừa học niên khóa 2013-2017 như sau:
Vừa qua,BGH nhà trường có nhận được Đơn xin thay đổi thời gian học của tập thể lớp báo chí, BGH quyết định vẫn thực hiện theo kế hoạch học tập từ 14/02/2014 đến 02/03/2014 đã đề ra.