Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo

Theo đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Cục NGCB) chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật nhà giáo; nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật xây dựng dự thảo đề cương Luật nhà giáo.

Đồng thời tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật nhà giáo; xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; hoàn thiện hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, thông qua; Sau khi có Nghị quyết thông qua của Chính phủ, phải chỉnh lý, hoàn thiện lại hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp trước ngày 31/12/2016.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) chủ trì, phối hợp với Cục NGCB và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thông tin tư liệu về Luật Nhà giáo và điều ước quốc tế liên quan đến Nhà giáo trong Luật giáo dục của một số nước trên thế giới; đánh giá tác động của chính sách; Phối hợp với Cục NGCB thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của các hoạt động trong Kế hoạch.

Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo việc lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo hoàn thành theo tiến độ được quy định tại Quyết định số 2760/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.