Phòng ban

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thơm

- Kế toán: Huỳnh Thị Phước Tịnh

- Văn thư: Nguyễn Minh Đoan Trầm

- Nhân viên: Kpă - H' Drim

2. Phòng Đào tạo:

- Trưởng phòng: Phạm Thái Hà

- Thư ký Giáo vụ: Lê Thị Hạnh

- Nhân viên: Trần Thị Hồng Thúy

3. Phòng tuyển sinh:

- Trưởng phòng: Phạm Hồng Quốc

- Cán bộ tuyển sinh:
 + Thái Ngọc Hoàng
 + Hoàng Thùy Dung
 + Nguyễn Thị Vân Thùy
 + Hứa Thị Thùy Linh
 + Trần Thị Cẩm Nhung
 + Vương Tài Khoát