Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

- Ông: Nguyễn Thái Bình

Là người điều hành các hoạt động của Nhà trường, đại diện cho Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Cơ quan quản lý giáo dục và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.