tuyen sinh trung cap 2017
Tuyển sinh liên thông Đại học Giáo dục Tiểu học

Tuyển sinh liên thông Đại học Giáo dục Tiểu học

 09:04 26/04/2017

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học, thích ứng với những đổi mới giáo dục ở tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;