tuyensinh2019
Cồng chiêng Tây Nguyên

Gần 49 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2012-2015

 10:10 07/07/2012

Nhằm giữ gìn, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng, từng bước khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển văn hóa-du lịch trong thời kỳ hội nhập, mới đây UBND tỉnh đã xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy di sản-không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh giai đoạn 2012-2015.