Trung cấp Đam San - Mầm non, Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

http://damsan.edu.vn


Thông báo-Triệu tập lớp đại học và cao đẳng hệ vừa học vừa làm

Phòng đào tạo thông báo:

1 . Sinh viên lớp đại học quản lý văn hóa tập trung học kỳ II (Niên học 2011 - 2012). Thời khóa biểu bắt đầu từ 13h30 chiều ngày thứ sáu 18/05/2012.

2 . Sinh viên lớp cao đẳng liên thông sư phạm âm nhạc tập trung học kỳ II vào ngày thứ năm  31/05/2012. Thời khóa biểu bắt đầu từ 7h30 ngày 01/06/2012

Giấy triệu tập và mọi thông tin khác có liên quan đã được gửi đến tất cả sinh viên qua đường bưu điện.